Website của Nhà bán hàng hiện có cấu trúc: tên-cửa-hàng.myharavan.com


Hệ thống Haravan cho phép Nhà bán hàng thay đổi tên cửa hàng duy nhất một lần sau khi tạo website


Lưu ý: Tên cửa hàng trong tên miền khác với tên cửa hàng trong thông tin chung của cấu hình website. Tên cửa hàng không được trùng với bất kỳ tên cửa hàng nào hiện có trong hệ thống Haravan.


Nhà bán hàng có thể tự thay đổi trong phần Website -> Tên miền

Xem thêm hướng dẫn  Hướng dẫn thay đổi domain myharavan

Lưu ý:

Tính năng chỉ hỗ trợ các gói Pro, Grow, Scale và các gói cũ tương ứng