Trường hợp tạo hai chương trình khuyến mãi cho một sản phẩm thì hệ thống tự áp dụng chương trình khuyến mãi có giá trị cao nhất cho người mua.

Xem thêm Hướng dẫn tạo Mã khuyến mãiChương trình khuyến mãi