Nội dung email thông báo được hiển thị theo mặc định hệ thống Haravan . Nếu Nhà bán hàng muốn thay đổi nội dung theo ý muốn, Nhà bán hàng có thể cấu hình lại.

MỤC LỤC


Cấu hình nội dung email thông báo

Hệ thống hỗ trợ cấu hình nội dung cho các mẫu email thông báo sau:

Mẫu email

Chức năng

Liên hệ người mua

Mẫu nội dung liên hệ mặc định gửi đến email của khách hàng

Kích hoạt tài khoản khách hàng

Hướng dẫn khách hàng xác nhận tài khoản của họ

Xác nhận tài khoản khách hàng

Được gửi đến khách hàng khi họ xác nhận tài khoản

Đổi mật khẩu

Được gửi đến khách hàng khi họ muốn đổi mật khẩu

Thông báo khi có đơn hàng mới

Được gửi đến những người đã đăng ký mỗi khi có đơn hàng mới

Hủy đơn hàng

Được gửi khi khách hàng hủy đơn hàng

Xác nhận đơn hàng

Được gửi khi khách hàng tạo đơn hàng

Xác nhận giao hàng

Được gửi đến khách hàng khi bắt đầu giao hàng

Cập nhật thông tin giao hàng

Được gửi đến khách hàng khi thông tin giao hàng bị thay đổi

Xác nhận thanh toán

Email được gửi đến khách hàng khi đơn hàng xác nhận thanh toán

Hoàn thành đơn hàng của bạn

Gửi đến những khách hàng đã mua hàng nhưng chưa hoàn thành việc thanh toán đơn hàng đó


Hướng dẫn thiết lập các nội dung email

Để cấu hình, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ Trang quản trị > Cấu hình > Thông báo.

2. Trong trang Cấu hình thông báo, Nhà bán hàng xem mục Nội dung email.

3. Nhà bán hàng nhấp chọn vào mẫu email cần cấu hình nội dung.


4. Trong trang chi tiết của email, Nhà bán hàng thực hiện cấu hình nội dung email.

  • Chủ đề mail: Chủ để email khi gửi cho khách mua hàng. Nhà bán hàng có thể sử dụng mặc định của Haravan hoặc thay đổi lại.
  • Nội dung mail: Nhà bán hàng sử dụng HTML để bố cục và thiết kế nội dung cho phù hợp.

5. Để thay đổi và cấu hình logo hoặc màu sắc, Nhà bán hàng chọn Hiệu chỉnh màu sắc.
Trong trang Hiệu chỉnh màu sắc:

  • Nhà bán hàng sử dụng nút mũi tên để tiến tới hoặc lùi lại các mẫu email cần hiệu chỉnh.

  • Nhà bán hàng click Chọn hình để thay đổi logo và thay đổi chiều rộng của logo (pixels)

  • Nhà bán hàng tùy chỉnh màu sắc theo bảng màu hoặc mã màu.

  • Nhà bán hàng có thể chọn Gửi email thử nghiệm hoặc Xem trước.

  • Gửi email thử nghiệm: hệ thống gửi đến email quản trị viên mẫu email đang được cấu hình. 
  • Xem trước: xem mẫu email dưới dạng văn bản.

6. Nhấp Lưu để xác nhận.

Lưu ý: Nếu muốn quay về định dạng mặc định của hệ thống, Nhà bán hàng chọn "Chuyển mặc định"