Ứng dụng Product Tab mặc định tối đa tạo 5 new tab, và không setting thêm được nếu nhu cầu cần nhiều new tab.