Bạn vào Tồn kho ➨ Điều chỉnh ➨ Tạo điều chỉnh.


Nếu muốn thay đổi giá vốn, nhập ở cột số lượng là 0, giá là số chênh lệch với giá vốn cần điều chỉnh. 


Ví dụ: 1 sản phẩm hiện tại có giá vốn là 200.000đ, cần thay đổi giá vốn thành 500.000đ thì nhập vào cột giá 300.000đ. Nếu sản phẩm hiện có số lượng tồn kho là n thì, cột giá bằng 300.000 x n.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.