Bạn có thể thay đổi giá vốn thủ công trong trang chi tiết biến thể hoặc thực hiện nhập file chỉnh giá vốn hàng loạt

  • Xem hướng dẫn điều chỉnh giá vốn thủ công tại đây
  • Xem hướng dẫn nhập file điều chỉnh giá vốn tại đây