Bạn có thể thay đổi giá vốn trực tiếp trong trang chi tiết biến thể. Xem hướng dẫn điều chỉnh giá vốn tại đây