Ở trang quản trị bạn chọn Cấu hình Thanh toán, bạn kéo xuống cuối trang chọn Trang thanh toán chọn Thanh toán trên từng trang