Với tồn kho nâng cao, người bán bắt đầu có thể: Xem Chi tiết Tồn kho; Tạo và xử lý phiếu Điều chuyển; Điều chỉnh; Mua hàng; Cập nhật thông tin Nhà phân phối & giá phối; Xem Lịch sử kho. 


Các tác vụ đặc biệt hỗ trợ khi người bán có nhiều kho hàng khác nhau, nhiều mặt hàng & nhiều nhân sự vận hành. Người bán có thể quản lý tránh gian lận, cập nhật sai sót hay truy xuất lịch sử kho, giá vốn cho từng đợt hàng của nhà phân phối khác nhau.. Đây là điều mà tồn kho cơ bản không làm được. 


Để sử dụng tồn kho nâng cao,  yêu cầu: 

  • Sản phẩm phải được bật chức năng Có quản lý tồn kho. 

  • SKU của tất cả sản phẩm (bao gồm các biến thể) phải khác nhau. Nếu có sự trùng lặp về SKU, tồn kho sẽ cập nhật không chính xác, đặc biệt là khi nhập dữ liệu của sản phẩm bằng file. 

  • Sản phẩm tạo trong tồn kho nâng cao mặc định nằm trong Kho Mặc định (Chi nhánh chính trong Cấu hình Địa chỉ).  

Lưu ý: Trong tồn kho nâng cao, khi một kho hàng đã từng phát sinh lịch sử giao dịch (mua hàng, điều chuyển, điều chỉnh, đặt hàng,...) thì không thể xóa kho hàng đó được. Nội dung


1) So sánh tồn kho nâng cao & cơ bản

Về chức năng: 

  • Tồn kho cơ bản chỉ có tác vụ: Cập nhật số Tồn bằng cách thêm bớt thủ công. Dùng để quản lý kho nhỏ, số lượng ít. 
  • Tồn kho nâng cao: Chi tiết tồn kho, Điều chuyển, Điều chỉnh (số lượng sản phẩm trong kho và giá vốn của sản phẩm) Mua hàng, Nhà phân phối và Lịch sử. Dùng để quản lý nhiều kho.

Về hiển thị: 

 

 

Tồn kho cơ bản

Tồn kho nâng cao

Truy cập tính năng

Nằm ngay trong menu Sản phẩm, dưới mục Nhóm sản phẩm.

Sẽ được cập nhật thành một menu Quản lý Tồn kho riêng.

 

Giao diện thao tác

Tất cả thao tác nằm ở 1 trang duy nhất. Người bán tùy chỉnh số lượng tồn của sản phẩm ở đây. 

Mỗi tính năng được quản lý ở một trang riêng. Mỗi thao tác liên quan đến số lượng phải tạo phiếu, lưu lại. 


Thông số tồn kho

Hệ thống chỉ thể hiện Số tồn là số lượng sản phẩm thực tế trong kho. 


Hệ thống sẽ hiển thị đủ 4 chỉ số: Số tồn, số đặt, số khả dụng, số K.K.D (Không khả dụng).


2) Kích hoạt quản lý tồn kho Cơ bản/Nâng cao


Tồn kho nâng cao cho phép nhập dữ liệu tồn kho bằng tệp Excel khi sử dụng chức năng Điều chuyển, Điều chỉnh và Mua hàng. 


Hệ thống Haravan hỗ trợ tối đa 200 dòng mỗi một lần nhập tệp.


Khi muốn xóa đơn hàng hoặc sản phẩm trong tồn kho nâng cao:

- Nếu người bán muốn xóa đơn hàng, thì trước đó phải đồng thời Lưu trữ và Hủy đơn hàng đó.

- Để xóa được sản phẩm khi sử dụng tồn kho nâng cao, sản phẩm đó phải thỏa được điều kiện là bốn thông số tồn kho đều bằng 0 - Số tồn, số đặt, số khả dụng và số K.K.D


Các bước kích hoạt tồn kho Cơ bản/Nâng cao

  1. Trong phần admin Haravan, vào mục Cấu hình > Chọn Địa chỉ. 
  2. Tìm thanh Quản lý tồn kho.
  3. Chọn Nâng cao hay Cơ bản.
  4. Chọn Tôi đồng ý để lưu cấu hình. 
Slider
Slider
Slider
Slider

Xem tiếp: