Với tồn kho nâng cao, người bán có thể: Xem chi tiết tồn kho, Đặt hàng, Nhập hàng, Trả hàng nhập, Quản lý nhà cung cấp, Tạo và xử lý phiếu điều chuyển, Xem lịch sử kho

Các tác vụ đặc biệt hỗ trợ khi người bán có nhiều kho hàng khác nhau, nhiều mặt hàng & nhiều nhân sự vận hành. Người bán có thể quản lý tránh gian lận, cập nhật sai sót hay truy xuất lịch sử kho, giá vốn cho từng đợt hàng của nhà phân phối khác nhau.. Đây là điều mà tồn kho cơ bản không làm được. 


Để sử dụng tồn kho nâng cao, yêu cầu: 

 • Sản phẩm phải được bật chức năng Có quản lý tồn kho. 

 • SKU của tất cả sản phẩm (bao gồm các biến thể) phải khác nhau. Nếu có sự trùng lặp về SKU, tồn kho sẽ cập nhật không chính xác, đặc biệt là khi nhập dữ liệu của sản phẩm bằng file. 

Lưu ý: Trong tồn kho nâng cao, khi một kho hàng đã từng phát sinh lịch sử giao dịch (mua hàng, điều chuyển, điều chỉnh, đặt hàng,...) thì không thể xóa kho hàng đó được. 

MỤC LỤC


Hướng dẫn chuyển đổi từ tồn kho cơ bản sang tồn kho nâng cao


Các bước kích hoạt tồn kho Cơ bản/Nâng cao

1. Trong phần admin Haravan, vào mục Cấu hình > Chọn Cấu hình chung. 

2. Lướt xuống mục Quản lý sản phẩm.

3. Chọn chế độ tồn kho Nâng cao hoặc Cơ bản.

4. Chọn Tôi đồng ý để lưu cấu hình. 


Chi tiết tồn kho nâng cao

Để xem chi tiết tồn kho nâng cao, bạn chọn Quản lý tồn kho -> Chi tiết tồn kho


Người bán cần nắm các thông số về giá trị thống kê tồn kho để biết về tình trạng kho hiện tại.

 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA


Tổng lượng tồn 


Giá trị này bằng Tổng số lượng tồn của tất cả các sản phẩm trong tất cả các kho 

Tổng giá trị

Giá trị này bằng Tổng tồn kho sản phẩm nhân với giá vốn

Tổng giá bán

Giá trị này bằng Tổng của tích lượng tồn nhân với giá bán của từng sản phẩm

Tổng lợi nhuận

Giá trị này bằng Tổng giá bán - Tổng giá trị, thể hiện giá trị lợi nhuận khả dụng. 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Kho 

Tên kho

Sản phẩm

Tên sản phẩm

SKU

Mã sản phẩm

Barcode

Mã vạch

Tồn (Onhand Quantity)

Số lượng tồn kho của sản phẩm ở tất cả các kho

Đặt (Commited Quantity)

Bao gồm: 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm ở kho A, kho A chưa giao => Số lượng sản phẩm đặt tăng lên

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B cần điều chuyển sang kho A, đã tạo phiếu rồi nhưng kho B chưa chuyển => Số lượng sản phẩm đặt tăng lên


K.K.D (Không khả dụng - Incoming Quantity)

Bao gồm: 

 • Người bán hàng đặt nhà phân phối, nhà phân phối chưa xuất qua và nhà bán hàng chưa chọn Nhập hàng trên phiếu đặt => Số lượng sản phẩm K.K.D sẽ tăng lên. 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B đã điều chuyển sang kho A, kho A chưa nhận được => Số lượng sản phẩm K.K.D tăng lên

Khả dụng (Available Quantity)/ Tổng = Tồn - Đặt 

Số khả dụng = Số tồn - Số đặt. Đây là giá trị hiển thị website/trang mua hàng của người mua. 


Cụ thể: 

 • Nếu người bán không cho phép đặt hàng khi hết hàng. Người mua sẽ không thể đặt hàng khi số khả dụng <=0 

 • Nếu người bán cho phép đặt hàng khi hết hàng. Người mua vẫn đặt được hàng bất kể số khả dụng là bao nhiêu

Giá 

Giá vốn của sản phẩmLọc tồn kho 

Trong Chi tiết tồn kho, người bán có thể xem ngay tình trạng thực tế (real-time) của kho hàng. Vì thế, lọc tồn kho giúp người bán lọc nhanh những thông tin của sản phẩm & kho hàng cần biết.


Cách để thực hiện lọc tồn kho:  

 1. Trong giao diện admin Haravan, chọn Quản lý tồn kho > Chọn Chi tiết tồn kho. 
 2. Chọn Thêm điều kiện lọc. 
 3. Chọn Điều kiện lọc. Các bộ lọc có sẵn: Sản phẩm, Kho, Tồn (bằng/khác/nhỏ hơn/lớn hơn), Loại sản phẩm, Nhà cung cấp, Nhà cung cấp, Biến thể.
 4. Chọn Thêm điều kiện lọc.
 • Có thể Lưu bộ lọc để sử dụng nhanh cho lần lọc sau.

 • Để xóa điều kiện lọc, nhấn dấu “X” trên thanh hiển thị.Slider
Slider
Slider
Slider

Một số lưu ý khi dùng tồn kho nâng cao

- Tồn kho nâng cao cho phép nhập dữ liệu tồn kho bằng tệp Excel khi sử dụng chức năng Điều chuyển, Kiểm kho, Đặt hàng, Nhập hàng và Trả hàng nhập. 

- Haravan hỗ trợ nhập tối đa 500 dòng sản phẩm/biến thể trong file nhập liệu Đặt hàng, Nhập hàng, Trả hàng, Kiểm kho. 

- Khi muốn xóa đơn hàng hoặc sản phẩm trong tồn kho nâng cao:

 • Chỉ có tài khoản chủ sở hữu mới có thể thực hiện xóa đơn hàng. Để thực hiện xóa đơn hàng, nhà bán hàng cần Hủy đơn hàng đó trước và thực hiện chọn Xóa đơn hàng.

Tuy nhiên, Haravan khuyến cáo bạn không nên xóa sản phẩm hoặc đơn hàng vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến dữ liệu báo cáo