Đối với đơn hàng phát sinh từ website:

  • Kiểm tra sản phẩm đã tồn tại ở Kiotviet chưa.

  • Nếu sản phẩm đã tồn tại trên Kiotviet thì kiểm tra xem sản phẩm trên Haravan chứa bao nhiêu sản phẩm trùng barcode với SKU của kiotviet.

Đối với đơn hàng phát sinh từ kênh bán hàng thì kiểm tra xem đã click chọn “Hiển thị kênh bán hàng” chưa.