Mô tả vấn đề:

Người mua hàng đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại trên website, khi thực hiện checkout thì không hoàn tất được. 


Nguyên nhân:

  1. Tài khoản đăng nhập không có thông tin email.
  1. Admin đang chọn Cấu hình > Thanh toán > Cấu hình field > Bắt buộc nhập email


Cách giải quyết:

Chọn Vô hiệu hóa hoặc Không ràng buộc tại mục Email.