Không. 


Chức năng này hiện tại Haravan chưa hỗ trợ.