Bạn sử dụng ứng dụng Haravan Widgets được cung cấp miễn phí từ nhà phát triển Haravan.


Bằng cách cài đặt ứng dụng, chọn chức năng tạo Nút mua hàng, chọn sản phẩm cần tạo và nhúng đoạn mã vào trang web bên thứ ba, khách hàng  dễ dàng liên kết mua hàng từ một website khác, giúp bạn tăng doanh thu một cách gián tiếp.


Để xem cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Haravan Widgets, bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.