Hướng dẫn


 1. Truy cập vào mục Cấu hình trong menu Google Ads.
 2. Sao chép đoạn mã tại Google Event: PURCHASE trong phần Converstion Tracking / Remarketing.
 3. Dán đoạn mã này vào trình soạn thảo bất kỳ và bổ sung 02 dòng này vào đoạn mã trên - trước thẻ đóng </script>:
        'value': '{{ total_price  | money_without_currency | remove: ','  | remove: '₫'}}'

        'transaction_id': '{{ order_number  }}'
  Lưu ý: Đoạn transaction_id': sẽ xuất hiện 02 lần, bạn cần xóa dòng không có dữ liệu phía sau.

 4. Vào lại mục Thanh toán trong menu Cấu hình.
 5. Dán đoạn mã trên vào ô "Nội dung thanh toán thêm" tại mục Xử lý đơn hàng.
 6. Nhấn Lưu.