1. Bạn thực hiện check ẩn/ hiện các quận trong mục cấu hình vận chuyển trong Cấu hình -> Vận chuyển.

2. Chọn khu vực muốn thiết lập phí vận chuyển -> chọn phí vận chuyển muốn thay đổi -> thực hiện chọn ẩn/ hiện các quận huyện