Bạn có thể check ẩn/ hiện các quận trong mục cấu hình vận chuyển trong Trang quản trị


Tuy nhiên, trên trang Checkout vẫn hiển thị đầy đủ các quận. Đối với các quận không giao hàng, nếu khách hàng click chọn, trang sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy phương thức vận chuyển phù hợp.”