Bạn vào Cấu hình ➨ Billing, bạn xem phần Ngày hết hạn.