Bạn vào Cấu hình ➨ Billing, bạn xem phần Kỳ tiếp theo sẽ là ngày hết hạn của gói dịch vụ