Chi tiết khách hàng sẽ cho người bán biết được chính xác chẳng những về thông tin của khách hàng mà còn về các giao dịch đã xảy ra.

Nội dung


1) Thông tin khách hàng


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Doanh thu tích lũy
Tổng giá trị doanh thu mà khách hàng đóng góp (tổng giá trị đơn hàng khách đã mua trừ tổng giá trị hoàn trả của đơn hàng)


Đơn hàng gần nhất


Thời điểm phát sinh đơn hàng gần nhất của khách hàng.


Giá trị trung bình 
đơn hàng


Doanh thu tích lũy/Số đơn hàng.

 

2) Thông tin liên hệ


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Thông tin liên hệ
Chứa các thông tin giúp người bán liên hệ với khách hàng. Bên cạnh đó, người bán có thể thao tác Thay đổi thông tin liên hệ hay Cập nhật địa chỉ mặc định.


3) Các trường thông tin khác


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Đơn hàng

Hiển thị đại diện đơn hàng gần nhất với mã đơn hàng, giá trị đơn hàng, thời điểm phát sinh đơn hàng, sản phẩm có trong đơn hàng.


Lịch sử


Người bán nếu có ghi chú sẽ thêm ở trường này.Nhãn


Ghi nhận khách hàng theo những đặc trưng mà người bán đặt ra, hoặc phục vụ cho quản lý. Vùng nhãn chứa các nhãn mà khách hàng đã được gán.

Người bán có thể thực hiện thêm nhãn tại vùng thông tin này.


 

4) Cách xem chi tiết khách hàng

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Khách hàng. Danh sách khách hàng sẽ hiện ra.
  2. Chọn Khách hàng cần xem thông tin chi tiết.
Slider
Slider