Về vấn đề này đầu tiên bạn phải xem lại các trạng thái vận chuyển tương ứng giữa Haravan và Lazada. 


Bạn vui lòng tham khảo tại đây phần Đồng bộ đơn hàng.


Nếu trạng thái đơn hàng đồng bộ chưa đúng, bạn vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.