Nguyên tắc chọn sản phẩm tặng của ứng dụng Mua 2 Tặng 1:

1. Hệ thống sẽ xét giá gốc  hoặc giá giảm của sản phẩm (Tùy theo thiết lập chương trình khuyến mãi) và sắp xếp sản phẩm trong đơn hàng theo thứ tự giá từ cao tới thấp.

2. Cứ mỗi ba sản phẩm, hệ thống chọn sản phẩm có giá thấp nhất và chọn sản phẩm đó là sản phẩm tặng. Đối với trường hợp sản phẩm được tặng có cùng 2 sản phẩm đồng giá, hệ thống sẽ chọn random sản phẩm được tặng. 

Không áp dụng khuyến mãi đối với giỏ hàng:

 • Có tổng số lượng sản phẩm thỏa điều kiện được áp dụng chương trình dưới 3 sản phẩm

 • Có chứa sản phẩm vượt quá số lượng tồn khả dụng đối với sản phẩm Không cho phép đặt hàng khi hết hàng (hệ thống sẽ chỉ kiểm tra số lượng tồn của các sản phẩm thuộc danh sách áp dụng khuyến mãi)

 • Sản phẩm trong đơn có số lượng mua là số lẻ 

Không áp dụng khuyến mãi đối với sản phẩm:

 • Chứa sản phẩm với điều kiện Không áp dụng khuyến mãi (theo cấu hình sản phẩm trên trang quản trị Haravan) • Không áp dụng đối với sản phẩm không nằm trong danh sách sản phẩm được áp dụng chương trình Mua 2 Tặng 1 đã tạo
 • Khi không chọn Áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác, các sản phẩm đạt điều kiện được khuyến mãi của cả hai CTKM sẽ không được áp dụng chương trình Mua 2 Tặng 1 (chỉ giữ lại CTKM được tạo trên trang quản trị đã áp dụng trước đó)


 • Khi thiết lập điều kiện giá sản phẩm, các sản phẩm không thỏa điều kiện mức giá sẽ bị loại khỏi danh sách khuyến mãi


 • Không áp dụng khuyến mãi đối với sản phẩm có chọn Không áp dụng khuyến mãi tại trang chi tiết sản phẩm.Lưu ý:

 • Hiện tại app Mua 2 Tặng 1 chỉ áp dụng chương trình khuyến mãi với đơn hàng mới , chưa hỗ trợ áp dụng chương trình khuyến mãi cho trường hợp đổi/trả và đặt lại.

 • Đối với trường hợp áp dụng với Mã khuyến mãi được tạo trên trang quản trị Haravan:

  • Nếu mã khuyến mãi cho phép Áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác và chương trình Mua 2 Tặng 1 cho phép dùng chung với , đơn hàng sẽ áp dụng Mua 2 Tặng 1 và Mã khuyến mãi.

  • Chương trình Mua 2 Tặng 1 cho phép Áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác nhưng Mã khuyến mãi lại Không cho phép áp dụng chung với chương trình khuyến mãi, đơn hàng chỉ áp dụng Mã khuyến mãi.

 • Để sử dụng được chương trình khuyến mãi của Mua 2 Tặng 1, bạn cần gỡ cài đặt các app như Haravan Combo, Promotion Any, Buy X Get Y,...