Hiện tại hệ thống Haravan không cho phép chỉnh sửa khuyến mãi đã tạo. Nếu tạo sai bạn có thể dùng tính năng sao chép khuyến mãi để tạo ra một khuyến mãi mới dựa trên khuyến mãi đã tạo.

1. Tại trang chi tiết khuyến mãi, bạn chọn Sao chép 

2. Chỉnh sửa lại thông tin đúng -> chọn Lưu để hoàn tất


3. Xóa hoặc ngừng kích hoạt khuyến mãi tạo sai