Hiện tại hệ thống Haravan không cho phép chỉnh sửa khuyến mãi. Nếu bạn tạo sai vui lòng xóa và tạo lại khuyến mãi mới.