Khi sản phẩm không bật tính năng Quản lý tồn kho, bạn sẽ không thể quản lý được số tồn kho của sản phẩm cũng như thực hiện được các thao tác tồn kho như nhập hàng, điều chuyển, điều chỉnh và một số những thao tác khác nếu sử dụng chế độ tồn kho nâng cao. 

Để bật tính năng Có quản lý tồn kho cho sản phẩm, nhà bán hàng thực hiện:

1. Tại mục sản phẩm, chọn sản phẩm đang không quản lý tồn kho. Những sản phẩm này sẽ có kí hiệu vô cực tại các chỉ số tồn kho

2. Chọn vào biến thể muốn bật Quản lý tồn kho (trường hợp sản phẩm có nhiều biến thể)

3. Chọn Có quản lý tồn kho tại mục Quản lý tồn kho -> Chọn Cập nhật để hoàn tất

Lưu ý:

Sản phẩm đã bật tính năng Quản lý tồn kho sẽ không thể chuyển sang chế độ không quản lý tồn kho được

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tồn kho cơ bản

Tồn kho nâng cao