Hiện tại hệ thống Haravan chưa hỗ trợ tạo khuyến mãi nhiều điều kiện, mỗi khuyến mãi chỉ chọn một điều kiện áp dụng.