Để kiểm tra đơn hàng có chọn Người nhận trả phí/ Cho xem hàng hay không, bạn vào Vận chuyển > chi tiết mã vận chuyển và kiểm tra như hình nhé:

- Nếu có chọn Người nhận trả phí/ Cho xem hàng : Có hiển thị Người nhận trả phí/ Cho xem hàng  
- Nếu không chọn Người nhận trả phí/ Cho xem hàng : Không hiển thị thông tin Người nhận trả phí/ Cho xem hàng