Khi cửa hàng giao hàng cho nhà vận chuyển, nhà vận chuyển sẽ cung cấp một dãy ký tự (có thể bao gồm số và chữ), có tác dụng nhận diện gói hàng đó.


Mỗi gói hàng có một mã vận đơn khác nhau, và mã vận đơn cũng là duy nhất không trung lặp.


Thông qua mã vận đơn, chủ cửa hàng và nhà vận chuyển có thể truy xuất được thông tin giao hàng và thanh toán của gói hàng đó.