Khi đã đồng bộ với KiotViet thì các phiếu Điều chỉnh, Điều chuyển tồn kho tại Haravan không có tác dụng, vì quy tắc đồng bộ giữa kiotviet và Haravan là hình thức đồng bộ 1 chiều

  • Đơn hàng đồng bộ từ Haravan lên kiotviet
  • Tồn kho đồng bộ từ kiotviet về Haravan 

Cho nên, việc tạo phiếu Điều chỉnh, Điều chuyển tồn kho ở Haravan là vô nghĩa.