1. Tại trang quản trị bạn chọn Báo cáo -> chọn danh sách Báo cáo  tìm kiếm "Dòng tiền" chọn báo cáo Dòng tiền theo ngày giao dịch

2. Bạn chọn Chọn cột chọn Nguồn giới thiệu (Referral) -> chọn  Áp dụng

Kết quả