1. Bạn đăng nhập vào Trang quản trị Haravan.

  2. Bạn vào mục Quản lý chung.

  3. Bạn xem trong mục Nguồn giới thiệu.

  4. Để xem thêm báo cáo chi tiết, bạn nhấp chọn “Xem chi tiết”.

  5. Trang báo cáo hiển thị: