Ứng dụng Hara Affiliate Tracking hiện không cho phép áp dụng chiết khấu cho một nhóm CTV, mà chỉ cho phép áp dụng chiết khấu theo Partner hoặc Loại sản phẩm.


Để áp dụng chiết khấu cụ thể, bạn có thể thực hiện như sau:


Bước 1: Vào ứng dụng, chọn Cấu hình ➨ Áp dụng chiết khấu theo: Partner / Loại sản phẩm.

Bước 2: Nếu áp dụng chiết khấu theo:

  • Loại sản phẩm: vào mục chiết khấu theo loại sản phẩm để Import hoặc thêm loại sản phẩm, mức chiết khấu
  • Partner: vào mục quản lý Partner, chọn từng Partner và điền mức chiết khấu.