Nội dung: Hệ thống tự động hủy đơn hàng mới với lý do đơn online không thanh toán

Nguyên nhân: Đơn có phương thức thanh toán online nhưng quá 24h khách vẫn chưa thanh toán thành công. Tính năng này sẽ giúp nhà bán tiết kiệm thời gian lọc và xử lý các đơn chưa hoàn tất thanh toán. Chế độ tự động hủy hiện áp dụng cho đơn hàng đặt từ website, không áp dụng cho các đơn hàng từ các kênh khác như Harasocial, Hararetail, sàn,... 

Giải pháp: Có 2 bước để xử lý

1. Liên hệ lại với người mua để xác nhận thanh toán

2. Sử dụng tính năng Sao chép hoặc Đặt lại đơn hàng để tạo lại đơn mới dựa trên đơn gốc đã hủy cho khách. 

  • Sao chép: Tự động thêm khuyến mãi phù hợp nhất vào đơn mới (nếu có)
  • Đặt lại: Giữ nguyên khuyến mãi trên đơn gốc (nếu có)

3. Khi tạo đơn mới:

  • Nếu người mua đã hoàn tất thanh toán, chọn Đã thanh toán và chọn phương thức thanh toán khách đã dùng để thanh toán

  • Nếu người mua thanh toán sau qua COD, chọn Thanh toán sau và chọn hình thức COD 

4. Chọn Tạo đơn hàng


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đặt lại đơn hàng

Sao chép đơn hàng