Để khách hàng hiểu rõ sản phẩm và thông điệp người bán muốn truyền tải thì người bán cần tạo một trang thông tin đầy đủ các thông tin và dẫn chứng phù hợp để gắn kết niềm tin về sản phẩm giữa người bán và khách hàng.

Trang nội dung thường chứa các thông tin ít khi thay đổi như giới thiệu về Website, trang hướng dẫn, trang chính sách đổi trả,...

Mục lục:


1) Tạo mới một trang nội dung

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Trang nội dung.
 3. Bấm Tạo trang.
 4. Điền các thông tin cần thiết.
 5. Bấm Lưu.

Slider
Slider
Slider
Slider

2) Thiết lập ngày cụ thể

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Trang nội dung.
 3. Bấm Tạo trang.
 4. Tại mục Hiển thị, bấm Thiết lập ngày cụ thể.
 5. Bấm vào thanh ngày tháng để chọn ngày giờ cụ thể.
 6. Bấm Cập nhật.
 7. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider3) Thêm trang nội dung vào menu

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Trang nội dung.
 3. Bấm Tạo trang.
 4. Tạo mục Menu, bấm Thêm menu.
 5. Chọn vị trí cho trang
 6. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider4) Xóa menu trong trang nội dung

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Trang nội dung.
 3. Chọn Trang nội dung cần xóa menu.
 4. Tại mục Menu, bấm “x” để xóa.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider5) Các biểu tượng ở phần Mô tả6) Xóa một trang nội dung

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Trang nội dung.
 3. Chọn Trang nội dung cần xóa.
 4. Chọn Xóa trang hai lần liên tiếp.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider7) Xóa nhiều trang nội dung

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Trang nội dung.
 3. Chọn nhiều Trang nội dung cần xóa.
 4. Bấm Chọn thao tác → Xóa trang.
 5. Bấm Đồng ý.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider8) Thao tác ẩn/hiện nhiều trang nội dung

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.

 2. Chọn mục Website → Trang nội dung.
 3. Chọn nhiều Trang nội dung cần ẩn/hiện.
 4. Bấm Chọn thao tác → Xuất bản (hiện)/Hủy xuất bản (ẩn).
 5. Bấm Xuất bản/Hủy xuất bản.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider9) Tìm kiếm và thêm điều kiện lọc trang nội dung

Nếu có quá nhiều bài viết thì công việc tìm kiếm thủ công sẽ rất mất thời gian nên người bán có thể sử dụng thanh Tìm kiếm hoặc Thêm điều kiện lọc để tìm trang nội dung mong muốn.


10) Một số bài viết mẫu cho trang nội dung

Trang giới thiệu

FlexOffice: https://flexoffice.com/pages/gioi-thieu

Juno: https://juno.vn/pages/gioi-thieu

The Face Shop: https://thefaceshop.com.vn/pages/cau-chuyen-thuong-hieu

Chính sách mua hàng

Mua hàng - Skinfood: http://thegioiskinfood.com/pages/chinh-sach-giao-hang

Chính sách đổi trả

Đổi trả - Skinfood: http://thegioiskinfood.com/pages/chinh-sach-doi-tra

Đổi trả và hoàn tiền - Skinfood: https://flexoffice.com/pages/chinh-sach-doi-tra-hoan-tien

Đổi trả - Juno: https://juno.vn/pages/chinh-sach-doi-tra-va-hoan-tien

Chính sách giao hàng, vận chuyển

Giao hàng - FlexOffice: https://flexoffice.com/pages/chinh-sach-giao-hang

Chính sách bảo mật

Bảo mật - Juno: https://juno.vn/pages/chinh-sach-bao-mat

Trang hướng dẫn

Mua hàng - FlexOffice: https://flexoffice.com/pages/huong-dan-mua-hang

Thanh toán - FlexOffice: https://flexoffice.com/pages/huong-dan-thanh-toan

Mua hàng - Juno: https://juno.vn/pages/huong-dan-mua-hang-online