Mô tả vấn đề:

Khi nhập giảm giá, vẫn ghi nhận giảm số tiền không bị trừ đi.


Nguyên nhân:

Do sản phẩm đang chọn "Không áp dụng khuyến mãi" nên trong đơn hàng sẽ không áp dụng giảm giá.


Cách giải quyết:

Bỏ chọn "Không áp dụng khuyến mãi" trong thiết lập sản phẩm.