Vấn đề: Khi tạo phiếu kiểm kho hoặc điều chỉnh nhanh, bạn không nhập được số lượng để điều chỉnh. 

Khi nhấn Kiểm kho hoặc Điều chỉnh ngay, hệ thống báo lỗi Số lượng lệch của sản phẩm không hợp lệ


Nguyên nhân:

Sản phẩm đang điều chỉnh hoặc kiểm kho là sản phẩm lô hạn sử dụng và bạn cần chọn lô để điều chỉnh tồn kho

Giải pháp

Sau khi chọn lô, bạn có thể nhập số lượng điều chỉnh tồn kho. 

  • Nếu thực hiện kiểm kho, sô lượng trên phiếu sẽ được thay thế cho số tồn trên hệ thống
  • Nếu thực hiện điều chỉnh nhanh, số lượng sẽ được cộng thêm vào số tồn trên hệ thống

Lưu ý:
Nếu sản phẩm có nhiều lô nằm ở những kho khác nhau, bạn cần kiểm kho hoặc điều chỉnh cho từng kho vì mỗi 1 phiếu kiểm kho hoặc điều chỉnh chỉ thực hiện trên 1 kho kiểm duy nhất
Ví dụ sản phẩm này còn lô sản phẩm ở kho mặc định, bạn cần tạo 1 phiếu điều chỉnh ở kho mặc định để điều chỉnh lô trong kho này