Giá chính là giá bán của sản phẩm và giá so sánh có thể là mức giá chung trên thị trường, giá chưa giảm thể hiện ưu đãi cho khách hàng. Giá so sánh cần nhập lớn hơn Giá.
Khi hiển thị thông tin ra website, Giá so sánh thường được gạch, làm nổi bật Giá bán
Tại Haravan, giá được thể hiện theo cơ chế sau:
  • Nếu sản phẩm chỉ có Giá: website chỉ hiển thị Giá.

  • Nếu sản phẩm có Giá và Giá so sánh: Giá bị gạch đi là giá so sánh

  • Nếu sản phẩm đang được áp dụng CTKM được tạo  trên trang quản trị: Giá bị gạch đi là giá bán thiết lập trong trang chi tiết sản phẩm, Giá khuyến mãi sẽ trở thánh giá bán hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm


Nội dung


Hướng dẫn cập nhật giá và giá so sánh thủ công

Để thực hiện cập nhật giá bán và giá so sánh, bạn thực hiện:

1. Tại mục Sản phẩm, bạn chọn sản phẩm cần cập nhật

2. Chọn các biến thể cần cập nhật -> Chọn Đã chọn...biến thể

3. Chọn chỉnh giá hoặc chỉnh giá so sánh

4. Thực hiện nhập giá bán mới hoặc giá so sánh mới cho từng biến thể 

Hoặc bạn có thể nhập giá bán mới vào ô Áp dụng giá cho toàn bộ biến thể (giá này sẽ được áp dụng cho toàn bộ biến thể) chọn Áp dụng

5. Chọn Cập nhật để nhập giá mới

6. Chọn Cập nhật để hoàn tất việc chỉnh sửaHướng dẫn cập nhật giá và giá so sánh hàng loạt

Nhà bán hàng có thể sử dụng tính năng nhập file để cập nhật giá và giá so sánh cho nhiều sản phẩm cùng lúc.

1. Tại mục sản phẩm, nhà bán hàng thực hiện chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa

Gợi ý: Nhà bán hàng có thể sử dụng bộ lọc sản phẩm để nhanh chóng chọn lọc các sản phẩm cần chỉnh sửa

2. Chọn Thao tác -> Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan

3. Chọn xuất Sản phẩm được chọn hoặc xuất Theo bộ lọc hiện tại -> chọn Xuất dữ liệu

4. Trên sheet sản phẩm, bạn nhập lại giá bán (cột U) hoặc giá so sánh mới (cột V) cho các sản phẩm/biến thể -> Lưu lại file

5. Tại mục sản phẩm, chọn Thao tác và chọn Nhập file, bạn thực hiện nhập lại file sản phẩm lên hệ thống

6. Chọn Nhập dữ liệu. Kết quả nhập file sẽ được gửi về email bạn đang sử dụng để đăng nhập vào trang quản trị MyHaravan