Vấn đề

Khi đồng bộ giữa Haravan và sàn, nhà bán hàng gặp lỗi sản phẩm đồng bộ sai số lượng. Tồn kho đồng bộ lên sàn lên đến 50000 sản phẩm, dù số lượng ở Haravan không phải con số này.

Nguyên nhân

Do sản phẩm ở Haravan được thiết lập được phép đặt hàng khi hết hàng. Khi đồng bộ sản phẩm này lên sàn, hệ thống sẽ mặc định đồng bộ 50.000 tồn kho sản phẩm. Nguyên tắc đồng bộ này áp dụng cho tất cả các sàn.

Giải pháp

Nhà bán hàng bỏ chọn Đồng ý cho đặt hàng khi đã hết hàng trong trang chi tiết biến thể và chọn Cập nhật

Tắt cho phép bán hàng khi hết hàng để tồn kho đồng bộ đúng

Sau đó, nhà bán hàng thực hiện thao tác đồng bộ lại sản phẩm lên sàn, để tồn kho được cập nhật lại đúng

Đồng bộ lại sản phẩm lên sàn