Trong trường hợp bạn đã có 1 email doanh nghiệp mua từ phía google và hiện tại bạn đang có nhu cầu được cấp thêm 1 email doanh nghiệp từ Haravan. Và cả 2 email này sẽ phải cùng trỏ về 1 tên miền. Điều này có thể xảy ra được hay không? 


Trả lời: Không thể sử dụng 2 email doanh nghiệp để cùng trỏ về 1 tên miền. Vì 1 tên miền chỉ có thể trỏ được 1 Record MX.