Báo cáo Nhập trả hàng theo nhà cung cấp sẽ cung cấp chi tiết các chỉ số cần thiết để đánh giá quy trình nhập trả của nhà bán hàng. Thông qua báo cáo, nhà bán hàng có thể nắm được các thông tin:

 • Tỉ lệ trả hàng theo nhà cung cấp: Nhà bán hàng sẽ xác định được nhà cung cấp nào có tỉ lệ trả hàng cao để quyết định có nên tiếp tục hợp tác hoặc tìm kiếm nhà cung cấp mới.
 • Quản lý chi phí nhập hàng: Cùng một sản phẩm nhưng nhà bán hàng nhập từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, mỗi nhà cung cấp sẽ có mức đơn giá sản phẩm và yêu cầu các chi phí nhập khác nhau. Báo cáo sẽ cho nhà bán hàng so sánh được mức chi phí giữa các nhà cung cấp để điều chỉnh kế hoạch nhập hàng và thương lượng giá với các nhà cung cấp.

Nội dung


Giải thích chỉ số

 

Số lượng nhập

Số lượng hàng nhập trong kỳ thống kê

Tiền hàng nhập

'Tiền hàng theo số lượng hàng nhập

Chiết khấu (nhập)

Chiết khấu trên phiếu nhập

Chi phí khác (trả NCC)

Chi phí khác cần trả NCC khi nhận hàng

Chi phí nhập khác 

Chi phí khác cần trả ghi nhận trên phiếu

Tổng tiền hàng nhập

Tổng tiền hàng nhập = Tổng tiền hàng + Chi phí khác trả NCC + Chi phí nhập khác - Chiết khấu (nhập)

Số lượng trả

Số lượng hàng trả trong kỳ thống kê

Tiền hàng trả

Tiền hàng theo số lượng hàng trả 

Chiết khấu (trả)

Chiết khấu trên phiếu trả

Chi phí khác (NCC hoàn trả)

Chi phí khác nhà cung cấp hoàn trả cho nhà bán, ghi nhận trên phiếu trả hàng

Chi phí trả hàng

Những chi phí khác sinh khác khi trả hàng được ghi nhận trên phiếu trả hàng

Tổng tiền trả hàng

Tổng tiền trả hàng = Tiền hàng trả + chi phí khác (NCC hoàn trả) + chi phí trả hàng - chiết khấu (trả)

% Số lượng trả 

Được tính bằng Số lượng trả/Số lượng nhập * 100

Số lượng thực nhập

Được tính bằng Số lượng nhập - Số lượng trả

Tổng tiền

Được tính bằng Tổng tiền nhập hàng - Tổng tiền trả hàng

Giá vốn (đề xuất)

Tổng tiền/Số lượng thực nhập


Lọc xem báo cáo

Báo cáo lọc theo thời gian phát sinh phiếu nhập, trả hàng cho nhà cung cấp. Bộ lọc thời gian mặc định là Tháng này và lọc theo tất cả nhà cung cấp. Bạn có thể chọn lại bộ lọc thời gian theo thời gian có sẵn hoặc theo khoảng thời gian tự chọn.

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian có sẵn

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn

 • Lọc theo các điều kiện khác: Mỗi loại báo cáo sẽ có những điều kiện lọc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lọc thêm những thông tin khác để xem chi tiết hơn. Các trường thông tin trong bộ lọc bao gồm:

 • Chi nhánh

 • Sản phẩm

 • Biến thể

 • Nhóm sản phẩm


Thêm thông tin hiển thị trên báo cáo

Bạn có thể lựa chọn các giá trị hiển thị trong báo cáo và ẩn những giá trị không có nhu cầu xem trên giao diện báo cáo. Để chọn giá trị hiển thị trên báo cáo, nhà bán hàng vào mục Chọn cột và chọn các thông tin muốn hiển thị trên báo cáo. Các thông tin có thêm hoặc xóa khỏi báo cáo bao gồm:

 • Sản phẩm
 • Biến thể
 • Loại sản phẩm
 • Barcode
 • SKU
 • Kho
 • Số điện thoại
 • Email

Thêm thông tin vào báo cáo

Để ẩn cột thông tin trên báo cáo, nhà bán hàng chọn mục Chọn cột và bấm vào biểu tượng “X” bên cạnh thông tin bạn muốn ẩn trên báo cáo -> chọn Áp dụng để hoàn tất.

Xóa bớt cột thông tin trong báo cáo


Lưu ý:
Các chỉ số trong báo cáo Nhập trả hàng theo nhà cung cấp được thiết lập cố định, bạn không thể thêm hoặc bớt cũng như thay đổi vị trí cột thông tin trong báo cáo này.

Nhân bản/Xuất báo cáo 

Xem hướng dẫn tại đây