Vấn đề: Nhà bán hàng nhập file dữ liệu để thực hiện điều chỉnh tồn nhanh, tổng số sản phẩm trong file nhập liệu nhỏ hơn tổng số lượng trong phiếu điều chỉnh. Ví dụ tổng số lượng trên file là 42 

 

Nhưng khi nhập lên hệ thống và thực hiện điều chỉnh, tổng số tồn trong phiếu lại là -28


Nguyên nhân: Số lượng lệch là số chênh lệch giữa số lượng sản phẩm trước và sau khi thực hiện Điều chỉnh nhanh. Còn số tồn trong phiếu được cộng thêm với số tồn thực tế trên admin nên sẽ gây ra sự khác nhau giữa 2 con số này