Vấn đề: Nhà bán hàng nhập file dữ liệu để thực hiện điều chỉnh tồn nhanh, tổng số sản phẩm trong file nhập liệu nhỏ hơn tổng số lượng trong phiếu điều chỉnh.

Tổng số lượng sản phẩm trong file là-628 nhưng khi nhập lên hệ thống và thực hiện điều chỉnh, tổng số tồn trong phiếu lại là -793 (hình bên dưới)


Nguyên nhân: Khi thực hiện điều chỉnh nhanh, số tồn trong phiếu sẽ được cộng dồn với số tồn thực tế trên admin nên số lượng sẽ thấy bị lệch nhau.