Để nhân viên có thể vào mục Sổ quỹ, bạn cần thiết lập cho tài khoản nhân viên toàn quyền Omni Power.

Xem hướng dẫn Cấu hình nhóm tài khoảnCách phân quyền tài khoản khác vào website