Để bộ phận hỗ trợ của Haravan có thể truy cập vào trang admin của nhà bán hàng để kiểm tra và đưa ra giải pháp khắc phục, nhà bán hàng cần thực hiện cấp quyền cho tài khoản của bộ phận hỗ trợ. 

Sau khi nhân viên hỗ trợ gửi yêu cầu xin cấp quyền truy cập, yêu cầu cấp quyền của nhân viên hỗ trợ sẽ được gửi đến email chủ cửa hàng (Nhà bán hàng có thể kiểm tra hộp thư spam nếu không thấy mail yêu cầu cấp quyền

 

Nhà bán hàng chọn Cho phép truy cập và chọn Đồng ý