Nhà hàng có thể thực hiện đối soát để kiểm tra. Các thao tác như sau: 

Bước 1: Vào menu Vận chuyển -> Quản lý thu hộ -> chọn Nhập danh sách đối soát

Bước 2. Tải file mẫu 

Bước 3 Tại file mẫu, bạn thực hiện nhập thông tin

  • Mã vận đơn: Mã đơn Nhà vận chuyển đã tạo cho đơn 
  • Số tiền COD: Tiền COD được ghi nhận trong file đối soát của nhà vận chuyển
  • Phí vận chuyển: Phí vận chuyển được ghi nhận trong file đối soát của nhà vận chuyển

Bước 4 Chọn Nhập file để tải file mẫu lên

Bước 5 Hệ thống sẽ kiểm tra chênh lệch giữa số tiền COD, Phí vận chuyển được ghi nhận trên hệ thống Haravan so với COD và Phí vận chuyển mà nhà vận chuyển thông báo (dữ liệu từ file excel).


Xem thêm Hướng dẫn xử lý đơn lệch COD và phí vận chuyển tại đây