Bạn cần quan tâm:

 • Các thông tin chung  (1)

 • Thiết lập cấu hình Website (2)

 • Thiết lập mật khẩu cửa hàng (3)


1) Các thông tin chung


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Tên cửa hàng

Tên cửa hàng mà người bán thiết lập sẽ xuất hiện trên Website Haravan

Thẻ tiêu đề và thẻ mô tả

Giúp xác định cửa hàng của bạn xuất hiện trên công cụ tìm kiếm.


Google Analytics


Cung cấp số liệu chính xác về các chỉ số liên quan đến Website như số lượng người truy cập, thống kê thời gian thực,...


Facebook Pixel


Facebook Pixel giúp người bán tạo chiến dịch quảng cáo trên facebook để tìm kiếm khách hàng mới mua hàng trên website.

 

2) Thiết lập cấu hình Website

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Cấu hình.
 3. Điền các thông tin cần thiết.
 4. Bấm Lưu.

Slider
Slider
Slider
Slider


3) Thiết lập mật khẩu cửa hàng

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Cấu hình.
 3. Chọn Mật khẩu bảo vệ cửa hàng.
 4. Nhập Mật khẩu và Thông điệp truy cập.
 5. Bấm Lưu.

Slider
Slider
Slider
Slider