Sau khi thực hiện đồng bộ sản phẩm, hệ thống báo lỗi "Sản phẩm FBT không hỗ trợ cập nhật số lượng tồn kho theo từng kho hàng"

Nguyên nhân: FBT là hàng nhà bán hàng lưu kho Tiki riêng và Tiki quản lý tồn kho không phải nhà bán hàng quản lý tồn kho bằng seller center Tiki nên không đồng bộ được.

Giải pháp: Nếu muốn đồng bộ thì phải chọn quản lý tồn kho trên seller center Tiki