Để thêm quản trị viên, bạn vào Cấu hình ➨ Tài khoản, và click vào nút "Thêm quản trị viên".


Để xóa quản trị viên, trong danh sách quản trị, bạn kéo thanh trượt sang phải và click vào dấu "X" ở cuối dòng nhân viên cần xóa.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.