Để thêm quản trị viên, bạn vào Cấu hình ➨ Tài khoản, và click vào nút "Thêm quản trị viên".Để xóa quản trị viên, trong danh sách quản trị, bạn kéo thanh trượt sang phải và click vào dấu "X" ở cuối dòng nhân viên cần xóa.Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.