Danh sách các bộ lọc được sử dụng để làm giảm danh sách đầu ra.

Join – liên kết

Liên kết các yếu tố của một danh sách với ký tự được bỏ qua như một tham số. Kết quả sẽ là một chuỗi đơn.

Input

{{product.tags|join:‘, ‘}}

 Output

tag1, tag2, tag3

first

Trả về phần tử đầu tiên của một danh sách

Input

<!– product.tags = “sale”, “mens”, “womens”, “awesome” –>

{{product.tags|first}}

 Output

sale

firstcó thể được sử dụng sau kí hiệu dấu chấm(.), phòng khi nó cần được sử dụng bên trong một tag.

{%ifproduct.tags.first==“sale”%}

    This product is on sale!

{%endif%}

 last

Lấy phần tử cuối cùng trong một danh sách .

Input

<!– product.tags = “sale”, “mens”, “womens”, “awesome” –>

{{product.tags|last}}

 Output

awesome

Last có thể được sử dụng sau ký tự dấu chấm (.) trong trường hợp nó cần được sử dụng bên trong một tag.

{%ifproduct.tags.last==“sale”%}

    This product is on sale!

{%endif%}

Sử dụng last trên một chuỗi thì kết quả trả về sẽ là ký tự cuối cùng trong chuỗi đó.

Input

<!– product.title = “Awesome Shoes” –>

{{product.title|last}}

 Output

s

map 

Chấp nhận một danh sách thuộc tính của phần tử như một tham số và tạo một chuỗi nằm ngoài mỗi danh sách giá trị của phần tử.

Input

<!– collection.title = “Spring”, “Summer”, “Fall”, “Winter” –>

{%assigncollection_titles=collections|map:‘title’%}

{{collection_titles}}

 Output

SpringSummerFallWinter

size

Trả về kích cỡ của một chuỗi (số lượng ký tự) hoặc một mảng (số lượng các phần tử)

Input

{{‘this is a 30 character string’|size}}

 Output

30

Size có thể được sử dụng sau ký tự dấu chấm (.) , trong trường hợp nó cần được sử dụng bên trong một tag.

{%ifcollections.frontpage.products.size>10%}

    There are more than 10 products in this collection! 

{%endif%}

 sort – sắp xếp

Sắp xếp các phần tử của một mảng bằng một thuộc tính đã cho của phần tử trong mảng đó.

{%assignproducts=collection.products|sort:‘price’%}

{%forproductinproducts%}

    <h4>{{product.title}}</h4>

{%endfor%}

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự từ chữ hoa đến chữ thường 

Input

<!– products = “a”, “b”, “A”, “B” –>

{%assignproducts=collection.products|sort:‘title’%}

{%forproductinproducts%}

   {{product.title}}

{%endfor%}

 Output