Sổ quỹ là một tính năng giúp bạn quản lý toàn bộ thu chi của cửa hàng, từ tiền thu của khách hàng, chi phí trả nhà cung cấp đến các khoản tiền thu và chi bên ngoài như là chi phí thuê mặt bằng, chi phí sinh hoạt (như điện nước)..v..v..


Với các phiếu thu chi được tạo trong quá trình bán hàng, thanh toán chi phí nhập hàng... thông tin phiếu sẽ có đính kèm chứng từ thanh toán để dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc của phiếu thu chi này.

Ngoài ra khi tạo phiếu thu chi, có thể tạo mới các lý do thu chi và người nhận tiền phù hợp với thực tế kinh doanh và thu chi của cửa hàng.

Với từng khoản tiền thu và chi bên ngoài, có thể lựa chọn để đưa vào báo cáo kết quả kinh doanh. Như là một khoản thu nhập hoặc chi phí khác.

MỤC LỤC


Tổng quan về sổ quỹ

Trên giao diện sổ quỹ, mặc định vào sẽ thấy tình hình thu chi của tất cả nguồn tiền và ở tất cả chi nhánh. Với mỗi nguồn tiền như tiền mặt, ngân hàng, cổng thanh toán điện tử. Có thể xem trong khoản thời gian nhất định (ví dụ tháng này) số tiền ban đầu bạn có là bao nhiêu, thu và chi thêm trong tháng bao nhiêu, cuối cùng hiện tại cửa hàng đang có bao nhiêu tiền.


Tạo phiếu thu

Bước 1: Vào Menu Sổ quỹ > Tạo phiếu thu

Bước 2: Chọn nguồn tiền thu (ví dụ tiền mặt)

Bước 3: Chọn lý do thu. Nếu lý do thu chưa có trong danh sách, có thể thêm lý do thu mới. 

Bước 4: Chọn đối tượng nộp tiền > Tên đối tượng nộp. Trong trường hợp đối tượng nộp của bạn không có trên hệ thống, bạn có thể chọn đối tượng là Khác và tạo mới một đối tượng mới để nộp tiền.

Bước 5: Nhập số tiền cần thu


Bước 6: Chọn Ghi nhận công nợ, khi khoản thu này bạn muốn thay đổi công nợ của đối tượng nộp (Hiện chỉ mới quản lý công nợ nhà cung cấp, nhà vận chuyển, sàn)


Bước 7: Nếu muốn ghi nhận khoản thu này vào "thu nhập khác" trên báo cáo kết quả kinh doanh thì bạn chọn Ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh


Tạo phiếu chi

Bước 1: Vào Menu Sổ quỹ > Tạo phiếu chi


Bước 2: Chọn nguồn tiền chi (ví dụ tiền mặt)


Bước 3: Chọn lý do chi. Nếu lý do chi chưa có trong danh sách, có thể thêm lý do chi mới. 


Bước 4: Chọn đối tượng nhận tiền > Tên đối tượng nhận. Trong trường hợp đối tượng nhận của bạn không có trên hệ thống, bạn có thể chọn đối tượng là Khác và tạo mới một đối tượng mới để nộp tiền. 


Bước 5: Thêm số tiền muốn chi.


Bước 6: Chọn Ghi nhận công nợ, khi khoản chi này bạn muốn thay đổi công nợ của đối tượng nhận (Hiện chỉ mới quản lý công nợ nhà cung cấp, nhà vận chuyển, sàn)

Bước 7: Nếu muốn ghi nhận khoản chi này vào "chi phí khác" trên báo cáo kết quả kinh doanh thì bạn chọn Ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh


Phiếu thu/chi được tạo tự động

Một số trường hợp sau phiếu thu chi sẽ được tạo trong quá trình vận hành cửa hàng không cần phải vào màn hình Sổ quỹ để tạo. Các trường hợp như sau:

Tính năng
Thao tác
Loại phiếu
Lý do
Nhập hàng
Thanh toán cho NCC
Phiếu chi
Chi tiền trả NCC
Thanh toán chi phí nhập khác
Phiếu chi
Chi tiền trả phí nhập khác
Trả hàng nhập
Thu của NCC
Phiếu thu
Thu tiền NCC hoàn trả
Thanh toán chi phí trả hàng
Phiếu chiChi tiền trả phí trả hàng
Đơn hàng được 
thanh toán trước hoặc đơn từ kênh POS (đã thanh toán
hoặc thanh toán một phần)
Thu tiền của khách
Phiếu thu
Thu tiền khách trả
Đơn hàng khác COD
Hoàn trả tiền cho khách
Phiếu chi
Chi tiền trả khách
Giao hàng
Nhận tiền COD của NVC 
Tìm hiểu Đối soát vận đơn và thanh toán cho nhà vận chuyển
Phiếu thu
Thu tiền NVC
Giao hàng
Trả phí giao hàng cho NVC
Tìm hiểu Đối soát vận đơn và thanh toán cho nhà vận chuyển
Phiếu chi
Chi tiền trả phí vận chuyển cho NVC