Đơn hàng phát sinh tại Haravan đồng bộ qua KiotViet gặp lỗi hàng hóa không hợp lệ

Nguyên nhân: Có 2 nguyên nhân thường dẫn đến trường hợp trên 

1. Sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm trong đơn hàng chưa tick chọn Bán trực tiếp trên hệ thống KiotViet

 

2. Sản phẩm Ngừng kinh doanh trên KiotViet

Giải pháp:

Để thực hiện đồng bộ lại đơn hàng lỗi này nhà bán hàng cần thực hiện các thao tác:

1. Chọn Bán hàng trực tiếp hoặc chọn Cho phép kinh doanh cho sản phẩm đang gặp lỗi đồng bộ trên hệ thống KiotViet2. Vào mục Ứng dụng trên trang quản trị MyHaravan -> chọn ứng dụng KiotViet để vào mục kết nối giữa hai hệ thống 


Chọn nút đồng bộ lại cạnh đơn hàng bị lỗi để hệ thống cập nhật.