Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Shopee nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 Hệ thống Haravan giúp bạn:

  • Chọn để quản lý kho hàng, dữ liệu tồn kho, giá bán sản phẩm trên Shopee từ Haravan.

  • Đồng bộ dữ liệu đơn hàng được tạo trên Shopee về Haravan.

  • Quản lý, theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng tự động từ Shopee về Haravan.


MỤC LỤC


Kết nối kênh bán hàng Shopee

1. Truy cập vào admin Haravan, nhấn bên cạnh mục Kênh bán hàng.

2. Ở menu kênh bán hàng, bấm ➕ bên cạnh kênh bán hàng Shopee.

3. Mục kênh bán hàng sẽ hiện thêm kênh Shopee, chọn vào đó và bấm Kết nối kênh bán hàng

4. Nhập các thông tin đăng nhập Shopee

Lưu ý:
Nhà bán cần chọn quốc gia Việt Nam tại mục thông tin đăng nhập

 

Nếu gian hàng ban vừa đăng nhập đang kết nối với một admin Haravan khác, hệ thống sẽ thông báo để bạn xác nhận kết nối gian hàng Shopee này với admin Haravan hiện tại


5. Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý Shopee thông các menu: Tổng quan, Cấu hình, Sản phẩm và Sản phẩm ShopeeKết nối thêm gian hàng Shopee

Nhà bán hàng được kết nối tối đa 12 gian hàng cho sàn thương mại điện tử (số lượng này tuỳ vào gói dịch vụ) vào trang admin. Xem thêm Số lượng gian hàng các sàn thương mại điện tử sẽ được tính như thế nào?

Để kết nối thêm gian hàng, nhà bán thực hiện như sau:

1. Ở mục kênh bán hàng Shopee, chọn Cấu hình và chọn Kết nối gian hàng mới.

2. Sau đó nhà bán thực hiện các bước kết nối kênh Shopee như trên.

Để thiết lập cấu hình cho từng gian hàng, bạn chỉ cần chọn vào gian hàng đó trong mục cấu hình. 

Mỗi gian hàng sẽ có một thiết lập cấu hình riêng.
Làm mới quyền truy cập 

Sau một khoảng thời gian kết nối, liên kết sẽ hết hạn và nhà bán hàng cần làm mới lại quyền truy cập để Haravan có thể tiếp tục đồng bộ thông tin đơn hàng, sản phẩm từ gian hàng Shopee. 

Trước khi kết nối hết hạn, nhà bán hàng sẽ nhận được mail thông báo từ phía Shopee về việc kết nối với nền tảng Haravan sắp hết hạn. 

Để thực hiện làm mới quyền truy cập nhà bán hàng thực hiện:

1. Bạn thực hiện vào kênh bán hàng -> Shopee -> chọn gian hàng Shopee cần làm mới quyền truy cập

2. Chọn vào nút Làm mới quyền truy cập trên bảng thông báo
Trang tổng quan hoạt động kinh doanh trên Shopee

Trang tổng quan sẽ tổng hợp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại Shopee.

 

Trang tổng quan sẽ bao gồm:

Báo cáo nhanh
Tổng hợp thông tin về tổng doanh thu và tổng số đơn hàng phát sinh trên sàn trong khoảng thời gian lọc báo cáo (đơn hàng thuộc tất cả trạng thái trừ trạng thái Hủy)

Đơn cần xử lý

Phân loại đơn hàng từ sàn theo các trạng thái:
  • Chờ xử lý: Đơn hàng không bị Hủy và có trạng thái vận chuyển là Chưa giao hàng
  • Chờ lấy hàng: Đơn hàng không bị Hủy và có trạng thái vận chuyển là Chưa giao hàng 
  • Đơn hủy: Đơn hàng có trạng thái đơn hàng là Hủy
  • Đang vận chuyển: Đơn hàng có trạng thái vận chuyển là Đang vận chuyển

Thông tin kết nối sàn

Thông tin về các gian hàng Shopee đã kết nối với Haravan
Đơn hàng

Biểu đồ mối tương quan giữa tổng số lượng đơn hàng phát sinh trên sàn và tổng doanh thu từ các đơn hàng đó (đơn hàng thuộc tất cả trạng thái trừ trạng thái Hủy)

Top 10 sản phẩm
Top các sản phẩm có giá trị bán cao nhất, số lượng bán cao nhất và bị hủy nhiều nhất trong khoảng thời gian lọc báo cáo
Phân tích kinh doanh
Biểu đồ biểu thị doanh thu thuần và tổng lợi nhuận được tính trong khoảng thời gian lọc báo cáo 
  • Doanh thu thuần: Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá. Doanh thu thuần được tính bằng công thức "Doanh thu (-) Giảm giá (-) Giảm giá KHTT"
  • Lợi nhuận thuần: Tổng lợi nhuận từ việc bán hàng. Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần (-) Tổng giá vốn  


Lưu ý:
Nếu dữ liệu trên đồ thị hiển thị không trùng khớp với nhau, nhà bán hàng vui lòng kiểm tra khoảng thời gian báo cáo của từng bảng đồ thị đã khớp với nhau chưa