Để thực hiện thay đổi hình ảnh nhóm sản phẩm, nhà bán hàng thực hiện: 

1. Tại mục nhóm sản phẩm, chọn nhóm sản phẩm cần thực hiện thay đổi hình ảnh đại diện hiển thị

2. Tại mục Hình ảnh đại điện, nhà bán hàng thực hiện chọn ảnh đại diện mới cho nhóm sản phẩm


3. Chọn Cập nhật để hoàn tất việc thay đổi