Sau khi tạo các phiếu điều chuyển, điều chỉnh, mua hàng, bên cạnh việc xem trực tiếp trên Trang quản trị, Nhà bán hàng còn thể in các phiếu này nhằm hỗ trợ cho các hoạt động giao dịch hay quản lý.


In tồn kho

Thao tác in các phiếu điều chuyển, kiểm kho, đặt hàng, nhập hàng, trả hàng nhập là tương tự nhau. Nhà bán hàng thực hiện như sau: 

1. Từ Trang quản trị -> Quản lý tồn kho.
2. Nhà bán hàng chọn Điều chuyển/Kiểm kho/Đặt hàng/Nhập hàng/Trả hàng nhập.
3. Chọn phiếu Điều chuyển/Kiểm kho/Đặt hàng/Nhập hàng/Trả hàng nhập cần in.
4. Trong chi tiết của phiếu Điều chuyển/Điều chỉnh/Mua hàng, Nhà bán hàng chọn In
In phiếu điều chuyển
In phiếu kiểm kho
In phiếu đặt hàng


In phiếu nhập hàng


In phiếu trả hàng nhập


5. Trong trang in, Nhà bán hàng chọn Print để in phiếu.
Trước đó, Nhà bán hàng có thể thiết lập một số cài đặt như máy in, lề giấy, trang in,..

Lưu ý: Hiện tại, hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ in từng phiếu Điều chuyển/Điều chỉnh/Mua hàng, chưa hỗ trợ in hàng loạt.


Nội dung in tồn kho

Bên cạnh mẫu in mặc định của hệ thống Haravan, Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh mẫu in các phiếu điêu chuyển, điều chỉnh, mua hàng với việc code lại bằng HTML.

Điều này đỏi hỏi Nhà bán hàng phải biết cách code HTML hoặc liên hệ Haravan để được hỗ trợ code lại nội dung.

Cách thực hiện như sau:

1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Thông báo.

2. Trong Cấu hình thông báo, Nhà bán hàng kéo xuống mục Nội dung in tồn kho.
Nhà bán hàng nhấp chọn vào mẫu phiếu cần cấu hình lại nội dung:
  • In phiếu điều chuyển
  • In phiếu mua hàng
  • In phiếu điều chỉnh
  • In phiếu nhập hàng
  • In phiếu trả hàng
  • In phiếu kiểm kho

3. Trong trang tùy chỉnh nội dung, Nhà bán hàng code lại nội dung mới.

Lưu ý:

Nhà bán hàng có thể sao chép đoạn mã ra word hoặc notepad để dễ nhìn và thuận tiện chỉnh sửa.


Nhà bán hàng chọn Xem trước hoặc In thử để kiểm tra biểu mẫu.


4. Chọn Lưu để xác nhận thay đổi và cập nhật.