Mô tả vấn đề:

Khi tạo đơn hàng, chưa bấm xử lý giao hàng nhưng hệ thông đã chuyển trạng thái "đã giao"


Nguyên nhân:

Sản phẩm trong đơn hàng không chọn "Chọn để cho phép giao hàng với sản phẩm này" vì vậy đơn hàng này không có nút giao hàng mà chỉ có nút  "hoàn tất", khi bấm vào "hoàn tất" hệ thống tự chuyển trạng thái "đã giao"


Cách giải quyết:

Đối với đơn hàng đã chuyển trạng thái thì cần theo dõi thủ công, sau đó vào tích cho phép giao hàng để các đơn hàng tiếp theo không bị tình trạng trên.