Giá chính là giá bạn sẽ bán sản phẩm cho người mua hàng. Giá so sánh phải lớn hơn Giá. 


Khi hiển thị thông tin ra website, Giá so sánh thường được gạch đi để làm nổi bật Giá.Đối với một số giao diện, Giá và Giá so sánh không được hiển thị ra ngoài website. (thường là các giao diện doanh nghiệp, chỉ được dùng để thể hiện thông tin).

Để thực hiện cập nhật giá bán và giá so sánh, bạn thực hiện:

1. Trang quản trị -> Sản phẩm -> Chọn sản phẩm cần cập nhật

2. Chọn biến thể -> Tại mục Chi tiết biến thể bạn cập nhật giá bán và giá so sánh của sản phẩm


3. Chọn Cập nhật để hoàn tất


Bạn có thể thiết lập giá bán và giá so sánh ngay khi tạo một sản phẩm mới