Bộ lọc chuỗi được sử dụng để thao tác đầu ra và các biến của kiểu string.

append

Gắn kí tự vào một chuỗi 

Đầu vào

{{‘sales’|append:’.jpg’}}

Đầu ra

sales.jpg

camelcase

Chuyển đổi một chuỗi thành định dạng Camelcase. (định dạng CamlCase là viết hoa mỗi chữ cái đầu của từ)

Đầu vào

{{‘coming-soon’|camelcase}}

Đầu ra

ComingSoon

capitalize

Viết in hoa từ đầu tiên trong một chuỗi.

Đầu vào

{{‘capitalize me’|capitalize}}

Đầu ra

Capitalize me

downcase

Chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.

Đầu vào

{{‘UPPERCASE’|downcase}}

Đầu ra

uppercase

escape

Thoát ra khỏi một chuỗi.

Đầu vào

{{“<p>test</p>”|escape}}

Đầu ra

<!– The <p> tags are not rendered –>

<p>test</p>

handle/handleize

Định dạng một chuỗi thành một handle .

Đầu vào

{{’100% M & Ms!!!’|handleize}}

Đầu ra

100-m-ms

md5

Chuyển đổi một chuỗi thành một mã Hash MD5.

Một ví dụ sử dụng cho trường hợp khi hiển thị hình ảnh Gravatar kết hợp với một poster của một bình luận trong blog: 

Đầu vào

<imgsrc=http://www.gravatar.com/avatar/{{comment.email|remove:‘ ‘|strip_newlines|downcase|md5}}/>

Đầu ra

<imgsrc=http://www.gravatar.com/avatar/2a95ab7c950db9693c2ceb767784c201″/>

newline_to_br

Chèn một dấu xuống dòng <br > của tag HTML phía trước mỗi dấu xuống dòng trong một chuỗi.

Đầu vào

{%capturevar%}

One 

Two

Three

{%endcapture%}

{{var|newline_to_br}}

Đầu ra

One <br>

Two<br>

Three<br>

pluralize

Đầu ras the singular or plural version of a string based on the value of a number. The first parameter is the singular string and the second parameter is the plural string.

Đầu vào

{{cart.item_count}}

{{cart.item_count|pluralize:‘item’,‘items’}}

Đầu ra

3 items

prepend

Thêm các kí tự vào đầu một chuỗi.

Đầu vào

{{‘sale’|prepend: