Để thay đổi, bạn gửi nội dung thay đổi cho bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: